پیشنهادات و شکایات
لطفا هر گونه پیشنهاد و شکایتی دارید برای ما ارسال نمایید

گواهينامه استاندارد ايزو 9001 در مديريت كيفيت و درجه يك عالي ارزشيابي

طرف قرارداد كليه بيمه ها 

گواهينامه ارزشيابي اداره رفرانس امور آزمايشگاهها و مراكز بهداشت و درمان

اخذ جايگاه ممتاز در تشكيل و برگزاري كميته هاي بيمارستاني در استان

اطلاعات بيشتر

برنامه توسعه فردي و يا personnal Development plan  ( PDP ) چيست ؟

برنامه توسعه فردي فرآيندي است مستمر براي ارزيابي نيازهاي آموزشي و برنامه ريزي براي دست يافتن به آن نيازها است .

اين فرآيند توسط سيستمي كه به طور منظم اين فرآيند يادگيري را ارزيابي مي كند ، پشتيباني شده و ميزان پيشرفت و برنامه هاي آينده را طرح ريزي مي كند .

مستند سازي اين فرآيند همان تدوين PDP است كه به كاركنان در اولويت بندي اهداف و تعيين ميزان پيشرفت خودشان كمك مي كند .

بنابراين برنامه توسعه فردي PDP   در واقع فرآيندي است كه به شما كمك مي كند كه به دانسته ها ، عملكرد ها و موفقيت هاي خود فكر كنيد و براي توسعه و پيشرفت فردي ، آموزشي و شغلي خود برنامه ريزي كنيد .

وجود برنامه توسعه فردي PDP   براي نشان دادن حاكميت باليني در يك سازمان ضروري بوده و برنامه اي ادغام يافته در استراتژي هاي مديريت خطر است .

اجزاي برنامه توسعه فردي چيست ؟

برنامه توسعه فردي داراي اجزاي زير است :

-  نياز سنجي و ارزيابي نيازهاي آموزشي

-  تعيين اهداف آموزش و توسعه فردي

-  امكان بحث و دريافت بازخورد

- تدوين برنامه عملياتي براي اجراي اهداف فوق

- اجراي برنامه

- ارزيابي

اهداف برنامه توسعه فردي PDP   لازم است داراي خصوصيات زير باشد كه به اختصار SMARTناميده مي شود :

-  Specific اختصاصي و مشخص باشد . به طور مثال

« من مي خواهم روش هاي مديريت زمان را فراگيرم تا پروژه هايم را در وقت مقرر و بدون اضطراب به پايان برسانم » به جاي آن بگوييم

« من مي خواهم ياد بگيرم كه چگونه زمان را مديريت كنم »

Measurable  قابل اندازه گيري باشد . مانند

« من مي خواهم قادر باشم خودم را با توجه به برنامه هاي هفتگي كه برايم مشخص شده ، تنظيم كرده و برنامه ها را به موقع به پايان ببرم »

-  Achievable قابل دستيابي باشد . مانند

« من مي دانم كارگاه ها و كتاب هايي در خصوص مديريت زمان وجود دارد كه مي توانم از آن ها استفاده كنم »

Realistic واقع گرايانه باشد . مانند

« من صبح هاي پنج شنبه وقت آزاد دارم و اين زمان را صرف يادگيري روش هاي مديريت زمان خواهم كرد »

Time- bound با تعيين زمان باشد . مانند

« من پروژه را انجام مي دهم و بر اساس تاريخ هاي تعيين شده براي هر مرحله ، به جلو خواهم رفت »

تعيين اهداف مشخص براي يادگيري ، كار دشواري است . مشكلات شايعي كه در تعيين اهداف وجود دارد و باعث عدم موفقيت در رسيدن به آن ها مي شود ، موارد زير است :

انتخاب اهداف مبهم و نامشخص

نداشتن اطلاعات كافي ناشي از عدم انجام نياز سنجي

فقدان نظارت مستقيم همكاران و مديران بر تعيين اهداف

ناديده گفتن تغيرات تازه در محيط شغلي و نيازهاي جديد مرتبط

بحث و تبادل نظر و مرور اهداف تعيين شده با همكاران و كساني كه آشنايي كافي با فرد تدوين كننده « برنامه توسعه فردي » دارند و به خصوص مشورت با افرادي مناسب ، موثر واقع شود .

انجام پرسش ها و طي نمودن مراحل زير ، به فرد در تدوين اهداف با خصوصيات بالا ، كمك مي كند :

-  در حال حاضر من كجا هستم ؟ ( تعيين نقاط قوت و ضعف – گرفتن بازخورد از ديگران – توجه به شاخص هاي عملكردي خود- توجه

             به اولويت هايي كه اثر فوري تري برآينده ما دارند )

-  مي خواهم به كجا برسم ؟ ( تعيين جايگاهي كه مي خواهيم به آن برسيم – روشن كردن دلايل رسيدن به اين جايگاه )

- چگونه مي توانم به جايي كه مي خواهم برسم ؟ ( تعيين دقيق راه رسيدن به هدف و تعيين استراتژي باصرف وقت كافي براي آن )

- چه منابعي ( دولتي ، فردي ،فرصت هاي آموزشي و غيره ) مي تواند به من كمك كند ؟

- چه چيزي مي تواند مانع رسيدن و يا باعث كند شدن من براي رسيدن به هدفم شود ؟

- چه زماني مي خواهم به موفقيت مورد نظرم دست يابم ؟ ( برنامه ريزي و زمان بندي براي رسيدن به هدف )

- مستند سازي و ثبت ( ثبت و نوشتن كليه مراحل بالا )

-  تعيين شاخص هايي براي ارزيابي پيشرفت برنامه

نوشتن و مستند سازي « برنامه توسعه فردي » به شما كمك مي كند كه ميزان پيشرفت خود را بسنجيد ، از اين اطلاعات براي كاريابي استفاده كنيد و آن را مي توانيد جزو شرحي از كارهاي خود (cv ) به كارفرما ارايه دهيد ، با مربي و مدير خود در ميان بگذاريد و بتوانيد با مرور آن ، آن را ارتقا بخشيد .

يك نمونه و مثال از برنامه توسعه فردي ( PDP )

- حيطه اي كه نياز دارم ياد بگيرم چيست ؟

         فشار خون بالا

- چگونه مي توانم اين نياز را برطرف كنم ؟

       من مي دانم كه راهنماي راليني در خصوص فشار خون چاپ شده است .

- هدفم از اين يادگيري چيست ؟

         كنترل فشار خون در راستاي توصيه هاي راهنماي باليني

-  اهداف مشخصي كه مي خواهم به آن ها دست يابم چيست ؟

مي خواهم حد مطلوب فشار خون كنترل شده را در بيماران با فشار خون بالا بدانم – يك پروتكل براي تشخيص و بررسي فشار خون بنويسم – داروهاي مناسب را بر اساس راهنماي باليني به بيماران تجويز كنم

- چگونه مي توانم به اين اهداف برسم ؟

راهنماي باليني فشار خون بالا را بخوانم . در جلسات و گردهمايي هاي درماني مخصوص پزشكان عمومي شركت كنم – نشست هاي كاربردي چند بخشي تدارك ببينم – با ديگر همكاران بر روي راهنماي هاي باليني و دستورالعمل هاي جديد كار كنم .

- چگونه مي توانم برنامه توسعه فردي خودم را ارزيابي كنم ؟

مميري و ارزيابي ميزان فشار خون و نحوه كنترل آن در بيماران مبتلا به فشار خوني كه تحت نظر من قرار دارند .

-  چگونه نشان دهم كه اين برنامه را پياده و اجرا كرده ام ؟

يك كپي از راهنماي باليني نگه دارم – از نكات مورد علاقه و مهم در نشست ها و جلسات يادداشت برداشته و آن ها را نگه دارم – مستندات شركت در جلسات و نشست ها را نشان دهم – يك كپي از دستورالعمل هاي تشخيص و بررسي فشار خون را نگهدداري كنم – نتايج مميزي فشار خون بيماران را نشان دهم .

- معيار زمان سنجي من چيست ؟

به سه ماه براي تدوين دستورالعمل . 12 ماه براي هدايت مميزي باليني بعد از اجراي دستورالعمل ، نياز دارم .

با توجه به شرايط كنوني كه در ابتداي مسير استقرار و اجراي حاكميت باليني هستيم و با توجه به آن كه ممكن است هنوز مهارت كافي براي تدوين « برنامه توسعه فردي » يا PDP را به تنهايي و بدون كمك مربي يا مدير خود نداشته باشيم ، مي توانيم هر يك از ما با كمك مسوول مافوق ، تدوين برنامه توسعه فردي خود را انجام داده و نقاط قوت و ضعف ، تهديد ها و فرصت هاي خود را شناسايي ( SWOT   Analysis ) نموده و اهداف خود را بر اساس نيازهاي سازماني تعيين و مسير حركت آينده و ارتقاي خود را مشخص نموده و براي آن برنامه ريزي نماييم . هم چنين در فواصلي كه با يكديگر به توافق رسيده ايم ( سه ماهه يا شش ماهه ) اجراي برنامه را مورد ارزيابي قرار داده و خط مشي بعدي را مشخص نماييم . )

منبع : كتاب آشنايي با مباني حاكميت باليني زير نظر : دكتر سيد حسن امامي رضوض ، دكتر حميد رواقي -   گردآورندگان : دكتر پيغام حيدرپور – دكتر رويا سنجري- سيما رفيعي – دكتر سيد محمد سادات- فرناز مستوفيان   -     دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي