بدینوسیله به اطلاع می رساند به علت محدودیت اعمال شده توسط بانک انصار جهت پرداخت های اینترنتی هنگام پرداخت وجه نوبت اینترنتی در تراکنش های زیر 5000 تومان از کارت بانک انصار استفاده ننمایید در صورت استفاده با خطای سیستمی مواجه می شوید.